어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 | 아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 Adobe Acrobat Pro Dc 2021 정품인증 최근 답변 296개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 – 아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.taphoamini.com/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치acrobat pro dc 이(가) 작성한 기사에는 조회수 9,573회 및 좋아요 4개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증 – 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

아크로벳리더 프로 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 다운로드
adobe acrobat pro dc 2021 정품인증 무설치 키젠

어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Adobe acrobat reader pro dc 2020 keygen,serial,crack

Adobe acrobat reader pro dc 2020 serial numbers are presented here. No registration. The access to our data base is fast and free, enjoy.

+ 여기를 클릭

Source: keygenlion.com

Date Published: 8/6/2021

View: 9808

Adobe Acrobat Pro DC 2022.003.20258 Multilingual 크랙 …

Adobe Acrobat Pro DC 2022 크랙 다운로드 포괄적인 소프트웨어를 생성 및 편집하는 PDF 문서 또는 양식 만들기,등록하고 보호하 PDF,병합,분할 PDF,PDF 로 내보내기.

+ 여기를 클릭

Source: ko.taiwebs.com

Date Published: 12/18/2021

View: 2296

Adobe Acrobat Pro 2021 다운 설치 방법

32비트 버전으로 설치되었네요. 이제 사용하시면 됩니다. 더 알아보기. 프리미어 프로 2020 크랙 버전 다운, 설치 한방에 · 어도비 포토샵 2021 Photoshop …

+ 여기에 표시

Source: osb114.com

Date Published: 10/22/2021

View: 4062

아크로벳 2021 정품 인증 크랙 다운로드 (Adobe Acrobat Pro …

또한 서명을 수집하고, 진행 상황을 추적하고, 서명된 문서를 자동으로 보관할 수 있습니다. ​. 2020년 8월. 향상된 책갈피를 사용하여 작업. ​. PDF …

+ 여기를 클릭

Source: blog.naver.com

Date Published: 12/18/2022

View: 4080

어도비 PDF 설치 및 인증(크랙)!! – 건설인 – 티스토리

어도비 PDF 설치 및 인증(크랙)!!. 건설기술인 2020. 2. 19. 14:06. 320×100.

+ 여기에 더 보기

Source: blanc-07.tistory.com

Date Published: 2/29/2022

View: 7904

Adobe.CC2020-2021.GenP.v2.7 어도비 크랙 찾는사람 낚이지 …

어느 고마운 중국인이 지블로그에 개인공유한 어도비 크랙. 지난번에 2019-2020 때도 내가 찾다가 빡쳐서 여기다 링크를 달아 올린적이있는데.

+ 여기에 자세히 보기

Source: library-han.com

Date Published: 11/7/2021

View: 9925

Tải và cài đặt Adobe Acrobat Pro 2020 – Chuyên viên IT

5 Tiến hành Crack Adobe Acrobat Pro 2020. 5.1 Bước 1 : Tắt trình diệt virus; 5.2 Bước 2 : Khởi chạy phần mềm amtemu.v0.9.2-painter.exe với quyền Admin …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: chuyenvienit.com

Date Published: 12/8/2021

View: 1041

Adobe CC 2020 다운로드 및 정품인증 크랙 다운로드

드디어 Adobe CC 2020 프로그램의 크랙이 출시되었으며 기존에 테스트했던 Adobe … Acrobat Pro : PDF : 아크로뱃 프로 문서와 양식 작성, 편집 및 서명; Adobe …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: yellowit.co.kr

Date Published: 3/10/2022

View: 1057

Tải và cài đặt Adobe Acrobat Pro DC 2022 Full Vĩnh Viễn

Đừng quên tham khảo các bước tải và kích hoạt Adobe Acrobat Pro DC Full crack mới nhất 2020 nhé. Mục Lục. Adobe Acrobat Pro là gì? Tạo tài liệu PD; Xem tệp PDF …

+ 더 읽기

Source: gofazone.com

Date Published: 11/26/2021

View: 6304

주제와 관련된 이미지 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증
아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증

주제에 대한 기사 평가 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙

 • Author: 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치acrobat pro dc
 • Views: 조회수 9,573회
 • Likes: 좋아요 4개
 • Date Published: 2021. 5. 22.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=JsXQ5Y8aJPY

Adobe Acrobat Pro DC 2022.003.20258 Multilingual 크랙 다운로드

다운로드 Adobe Acrobat Pro DC 2022 – 포괄적인 소프트웨어를 생성 및 편집하는 PDF 문서 또는 양식 만들기,등록하고 보호하 PDF,병합,분할 PDF,PDF 로 내보내기

Adobe Acrobat Pro DC 크랙:

Adobe Acrobat Pro DC 입니다.포괄적인 소프트웨어에 도움을 만들고 편집 문서를 PDF,또는 양식 만들기,등록하고 보호하 PDF,병합,분할 PDF,PDF 로 내보내는 다양한 형식이 있습니다. Acrobat Pro DC 은 최신의 버전을 Adobe 에서 인터페이스 향상으로 리본의 매끄러운 만들 수 있는 능력과 pdf 파일을 처리보다 더 잘 버전의 오래된 형제입니다.

하이라이트의 밀 도 연결할 수 있는 기능입니다,저장할 문서를 클라우드에,당신은 당신을 만들 수 있습니다,수출,편집,및 추적 PDF 파일이 어디에서와는 연결을 유지하는 최근의 설정 파일을 모든 기기에. Acrobat Pro 제공한 작업 환경은 매우 전문적인 도움을 만든 파일 PDF 에서 빠르게 많은 형식,편집기와 편집 PDF 파일을 쉽게 필요가 없이 어떤 소프트웨어를 편집니다.

으로 개선할 수 있도록 인터페이스를 기록하의 의견과 피드백을 사용하여 자신의 프레임에서의 오른쪽 창에서는 동안 공간 자세히 완전하게 영향을 받지 않습니다. 또한,Acrobat Pro 도 만들어 주석 서명한 파일을 보안 PDF 파일을 매우 효과적입니다. 사용할 수도 있습니다 Acrobat Pro PDF 파일을 변환하는 다른 형식의 PDF 파일을 공유하는 온라인 또는 문서를 스캔하는 PDF 형식으로 쉽습니다.

좋은 일에 대해 Adobe Reader XI 은 작업을 수행 할 수있는 능력을 가진 CAD 디자인을하고,지도는 지리적 공간으로 변환하는 문서 형식으로 모바일입니다. 또한,경우에 당신은 당신을 찾을 필요가있는 어떤 요소 내에서 PDF 파일,응용 프로그램을 제공합 검색 엔진 파일 포괄적이 필요한 것을 찾을 수 있습니다.

Adobe Acrobat Pro DC 보안할 수 있는 도구를 보고 작업으로 PDF 문서는 걱정하지 않아에 대한 악성 코드에서 실행되는 기계입니다. ‘모드를 보호’와’강화된 보안’을 보호하기 위해 설계된 컴퓨터와 데이터 보호 기능을 제공합니다.

올 때 사용자 정의 Adobe Reader XI,지역 옵션을 수정하는 다양한 설정입니다. 댓글 3D 멀티미디어 옵션,측정값을 읽는 사용할 수 있습니다뿐만 아니라,구성하는 맞춤법 또는 페이지 단위입니다. 경우에 당신은 당신을 찾아 Adobe Reader XI 너무 어려운 사용 응용 프로그램을 포함하는 지침에 대한 포괄적인 도움이됩니다. 불행히도,당신은 인터넷 연결이 필요합니다에 액세스,그것을 의미할 수 없습니다 문서를 읽어 오프라인 모드에서.

Acrobat 사용을 새로 생성 PDF editor,그리고 파일을 편집하의 의견에 따라 개별적인 사람들을 관리하는 데 도움이 그들을 더욱 단순히거나 공유하는 파일을 사용하여 프로그램 SendNow 온라인 또는 이메일을 통해.

선도하는 PDF 뷰어에서 시장:모든 것을 고려,함께 이 소프트웨어 응용 프로그램으로,당신은 이해할 수 없습 잘못 때문에 그것은 여전히 설정한 표준을 넘으로 PDF 문서 우려하고 있습니다. Adobe Reader XI 정말 작품으로 광고와 선도적인 도구를 참조하십시오 파일 형식으로 문서를 모바일입니다.

능력이 일 Adobe Acrobat Pro DC 는 여러 기능을 갖추고 있습니다. 나는 단지 소개하는 몇 가지 기본적인 기능이 남은 당신을 사용하고 탐구한다.

Adobe Acrobat Pro 2021 다운 설치 방법

어도비 Acrobat Pro 2021 리팩 버전이 나왔습니다. 리팩 버전은 Adobe Acrobat Pro 2021 크랙과 비슷한 기능을 하는데요, 리팩과 크랙의 차이는 크랙은 정품 프로그램을 설치한 후에 크랙이라는 파일을 덧씌워서 정품 인증 작업을 하는 것입니다. 리팩은 그런 과정 없이 파일 한개 또는 설치 프로그램 하나만으로 프로그램 설치 및 정품 인증까지 가능 한 것을 말하죠.

크랙은 개인 사용자, 연구용으로 제한적으로 쓰는 걸 추천합니다. 기업에서 사용할 경우 단속의 대상이 되어 벌금을 물 수 있으니, 아크로뱃 2021 크랙 버전은 기업에서는 사용하시지 마시구 정품 버전을 사용하시길 바랍니다.

[ Adobe Acobat Pro 2021 정품 다운로드 ]

이번 포스팅에서는 Adobe Acrobat Pro 2021 리팩 버전의 다운로드 및 설치 방법에 대해 알아보겠습니다.

Acrobat Pro 2021 다운로드

아래 링크를 통해서 Acrobat Pro 2021 파일을 다운받습니다. 다운로드가 되지 않을 경우 댓글로 문의 바랍니다.

[ Adobe Acobat Pro 2021 다운(네이버) ]

파일명은 Adobe Acrobat Pro 2021.zip이고, 파일 크기는 514.1MB 입니다. 다운로드가 끝나면 압축을 풀어 설치를 시작합니다.

설치 방법

다운받은 프로그램 압축을 풉니다. 폴더 내에 있는 Adobe.Acrobat.Pro.DC.v2021.005.20058.exe 파일을 실행합니다.

설치 프로그램 창입니다. OK 를 눌러 Acobat Pro 2021 설치를 시작합니다. 설치하는 데에는 1~2분 정도 걸립니다.

Automate activation 메시지가 떴습니다. 자동으로 정품인증 되었다는 뜻입니다. 확인 을 누릅니다.

Adobe Acrobat DC 설치 프로그램이 시작됩니다. 어크로뱃을 기본 PDF로 쓰고 싶으면 기본 PDF 뷰어로 설정에 체크합니다. 설치 를 클릭합니다.

설치중입니다… 설치 하는 데에는 1~2분 걸립니다. 설치 도중에 크롬에 확장 프로그램을 설치하겠다는 메시지가 뜹니다. 그닥 필요한 프로그램은 아니므로 삭제하셔도 좋습니다. Chrome에서 삭제 를 클릭합니다.

설치가 끝났습니다. 마침 을 클릭해서 설치 마법사를 종료합니다.

설치 확인

Adobe Acrobat 2021이 제대로 설치되었는지 확인해야 겠죠. 바탕화면에 있는 Adobe Acrobat DC 를 실행합니다. 2021 버전부터는 뒤에 출시년도가 빠졌네요.

문제없이 Acrobat Pro DC가 설치된 것을 확인할 수 있습니다. 32비트 버전으로 설치되었네요. 이제 사용하시면 됩니다.

더 알아보기

프리미어 프로 2020 크랙 버전 다운, 설치 한방에

어도비 포토샵 2021 Photoshop 2021 다운, 설치, 인증까지 한방 정리

어도비 포토샵 CS6 무료 다운 및 설치, 인증까지 완벽 정리

아크로벳 2021 정품 인증 크랙 다운로드 (Adobe Acrobat Pro DC 2021)

최신 Acrobat 기능을 만나보세요.

사용자의 요구가 진화함에 따라 작업 방식도 진화하고 있습니다. Adobe Acrobat에는 새로운 기능과 향상된 기능이 지속적으로 추가됩니다. Adobe Acrobat DC를 구매하면 출시와 동시에 새로운 기능을 이용할 수 있습니다.

Acrobat DC로 업무 효율성 향상

전 세계 5백만 이상의 조직에서 Acrobat DC를 사용하여 스마트하게 PDF를 작성 및 편집하고 Microsoft Office 포맷으로 변환하고 있습니다. 이동 중에 여러 지역에 있는 동료와 협업해야 하는 경우 Acrobat DC의 강력한 기능을 사용하면 안심하고 작업할 수 있습니다.

공동 작업 및 추적

어디에서나 원활하게 프로젝트 진행

사용 중인 디바이스 유형과 상관없이 어디에서나 원활하게 협업하세요. Acrobat DC를 사용하면 PDF를 간편하게 공유하여 열람, 검토, 서명할 수 있으며 장소에 상관없이 다양한 디바이스에서 각각의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

편리한 검토

원활한 문서 검토

PDF를 공유하고 의견을 취합하는 과정이 이제는 이메일을 전송하는 것처럼 간단할 뿐만 아니라 훨씬 더 세밀한 제어와 철저한 추적이 가능하며 번거롭게 파일을 첨부할 필요가 없습니다. 수신자가 PDF에 대한 링크가 포함된 이메일을 수신하면 링크를 클릭해 PDF를 열어 보고 주석을 추가하면 됩니다.

어디에서나 생산성 향상

모바일 디바이스에서 PDF 툴 사용

더욱 강력해진 Acrobat Reader 모바일 앱은 무료로 이용할 수 있으며 어디에서나 PDF를 보고, 주석을 추가, 서명 및 공유할 수 있는 툴이 포함되어 있습니다. 또한 다양한 작업이 가능한 Acrobat Pro DC를 사용하면 태블릿이나 스마트폰에서 파일을 편집하고 내보내기, 제작, 관리 및 결합할 수 있습니다.

양식 및 서명

펜 없이 디지털 서명

어디에서나 모든 디바이스에서 PDF 양식을 간편하게 채우고 서명할 수 있습니다. 또한 서명을 수집하고, 진행 상황을 추적하고, 서명된 문서를 자동으로 보관할 수 있습니다.

2020년 8월

향상된 책갈피를 사용하여 작업

PDF 책갈피 옵션 메뉴에서 기본 책갈피 확대/축소 비율을 설정할 수 있고, 여러 페이지의 확대/축소 비율을 조정하는 동안 페이지 번호는 고정된 채 유지할 수 있습니다.

서명을 위한 툴팁 사용

Acrobat은 상황에 맞는 팁이 표시되므로, 문서에 빠르게 서명하거나 서명을 손쉽게 요청할 수 있습니다.

파일 이름에 Bates 번호 추가

Bates 번호 범위의 접두어 또는 접미어를 기존 파일 이름에 추가할 수 있습니다.

정확하게 양식 필드 배치

양식을 다시 작성하지 않고도 원하는 위치에 양식 필드를 정확하게 배치할 수 있습니다.

Acrobat Reader에서 보다 간편하게 PDF 공유

이메일 첨부 파일을 전송하지 않고 Acrobat Reader에서 한 번의 클릭으로 PDF의 링크를 전송할 수 있습니다.

다운로드 링크

어도비 PDF 설치 및 인증(크랙)!!

728×90

반응형

SMALL

안녕하세요.

오늘 포스트 내용은 어도비 PDF 문서 편집기 설치 및 인증 방법입니다.

전에 어도비 관련 포스트 한 게 있었어 이번에는 간단히 진행할 수 있겠네요

1. 어도비 PDF 파일을 다운 받아서 설치하셔야죠..

https://www.adobe.com/kr/creativecloud.html?sdid=3F8XBLHG&mv=search&mv2=CC

불러오는 중입니다…

파일을 설치하시고 실행시켜줍니다.

어도비 클라우드가 실행됩니다.. 여기서 필요한 건 다 설치을 하세요.

전 이번 포스트용으로 아크로밧 DC PDF 프로그램만 설치을 하겠습니다.

현장. 사무실. 기타 등등 젤 많이 사용하는 프로그램이죠

설치 후 실행을 하시면 그냥 PDF 파일을 볼 수는 있습니다.

하지만 인증이 안된 제품이라 사용제한이 많습니다.

그래서 기본으로 설치되어 있었도 잘 사용 안 하고 다른 프로그램으로 우회해서 사용하고 있죠.

한번 사서 영원히 쓰면 좋은데 사용료가 매월 발생하니 적작은 부담이 생깁니다.

실행하면 체험판 7일 남았네요.

그럼 여기서 크랙을 돌려 보겠습니다.

크랙 파일을 먼저 받아주세요.

GenP_v1562.zip 6.70MB

크랙 파일

a. Adobe Creative Cloud를 사용하는 데 필요한 모든 앱을 다운로드하십시오.

b. 백신을 끄고 “RunMe.exe”를 실행하십시오.

c. 크랙 하려는 앱을 클릭 한 다음 “analyze”(왼쪽에서 두 번째 버튼)을 클릭 한 다음 “패치”(의료 버튼)를 클릭하십시오.

d. Home홈 (4th button)을 클릭하고 다른 앱에 대해 다시 실행하십시오.

e. “CC_2019_home_screen_fix_v2.5.exe”를 실행하고 “OK”을 눌러 홈 화면 오류를 수정하십시오.

실행을 하시면 이런 창이 나옵니다.

전 위에 설명했듯이 아크로뱃 PDF 편집기를 사용할거라..

원하는 프로그램 클릭하면 저렇게 돋보기 모양에 불이 들어옵니다.. 불이 들어오면 클릭

보시는 바와 같이 설치 되는 모습이 보이네요. 설치가 완료되면 저기 알약에 불이 들어옵니다.

알약에 불이 들어온 게 보이시죠. 클릭하면 끝

다시 어도비 PDF 실행을 하시면. 짠

보이시나요?? 7일 평가판이라는 글이 사라졌네요

모든 기능이 다 열려있는 게 보이네요..

즐거운 하루 보내세요

LIST

Adobe.CC2020-2021.GenP.v2.7 어도비 크랙 찾는사람 낚이지 말고 이리로

Adobe.CC2020-2021.GenP.v2.7버전인데 다른버전도 들어있음

비번은 kai-41

어느 고마운 중국인이 지블로그에 개인공유한 어도비 크랙

지난번에 2019-2020 때도 내가 찾다가 빡쳐서 여기다 링크를 달아 올린적이있는데

이번에는 컴퓨터를 한번 포멧시키고나서 다시 하려니 또 안돼길래

2021 버전으로 가져왔다. 물론 제대로 작동하는지도 확인해봤고

어찌 해가 지날수록 블로그로 돈벌겠답시고 jonna 전문가처럼 꾸며놓고 사진박아놓고 하더니만

결국엔 자료가 없는 낚시글이거나 “니가 찾아쓰세요 ^^ㅗ” 와 같은 개새기들 천지삐까리다

이제는 외국쪽도 낚시천지삐까리라 제대로된 자료를 찾기가 힘든데

당신이 이 블로그를 찾아왔다면 여기에 찾는것이 있다.

저번과 마찬가지로 제일 윗줄 링크 클릭하면 구글 드라이브 같은게 열린다.

역시 마찬가지로 자료 자체가 언제 삭제될지는 모름 ( 공유한 중국인맘대로 )

웃긴건 이 중국인도 자기가 만든게 아니다 외국에서 제작된 범용사용 크랙을 가지고

마치 지가 만든것마냥 압축비번을 자기 닉네임을 따다 했지만 개의치말자 일단 자료는 확실하니까

문제는 크랙자체가 그 방화벽이 켜져있으면 바이러스가 발견됬다고 바로 삭제시키는데

크랙을 한번이라도 써본사람은 그러려니하고 넘어갈 일을

그렇지않은사람은 “바이러스걸렸네 ㅅㅂ 낚였네” 생각이 드는 그런 대가리면 그냥 크랙쓰지말고 정품사라 ^^

크래킹을 지원하는 소프트웨어 :

Adobe Acrobat DC 20.x

Adobe After Effects CC 2019 – 2021

Adobe Animate CC 2019 – 2021

Adobe Audition CC 2019 ~ 2021

Adobe Bridge CC 2019 ~ 2021

Adobe Character Animator CC 2019 – 2021

Adobe Dimension CC 2019 – 2021

Adobe Dreamweaver CC 2019 ~ 2021

Adobe Illustrator CC 2019 ~ 2021

Adobe InCopy CC 2019 – 2021

Adobe Indesign CC 2019 – 2021

어도비 라이트 룸

Adobe Media Encoder CC 2019 ~ 2021

Adobe Photoshop CC 2019 – 2021

Adobe Prelude CC 2019 – 2021

Adobe Premiere Pro CC 2019 ~ 2021

어도비 프리미어 러시

Adobe XD

또는 기타 Adobe 시리즈 소프트웨어

GenP 2.7

GenP 2.6.2

GenP 2.5

GenP_2.4_up2

GenP v2.4

공유하기 on Twitter on Facebook on Google+

Adobe Acrobat Pro 2020

Adobe Acrobat Pro 2020 là phần mềm tối ưu cho việc tạo, xuất và chỉnh sửa file PDF cho máy tính của bạn. Hôm nay, Chuyên Viên IT sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải và cài đặt Adobe Acrobat Pro 2020 đơn giản và chi tiết.

Cấu hình yêu cầu cho Adobe Acrobat Pro 2020

CPU : Tối thiểu 1,5 GHz.

Hệ điều hành : Windows Server 2008 R2 ( 64 bit ), 2012 ( 64 bit ), 2012 R2 ( 64 bit ) hoặc 2016 ( 64 bit ) , Windows 7 SP1 ( 32 bit và 64 bit ), Windows 8, 8.1 ( 32 bit và 64 bit ) Hoặc Windows 10 ( 32 bit và 64 bit ).

RAM : 1GB

HDD : 3GB dung lượng đĩa cứng khả dụng.

Trình duyệt Internet 11.

Link tải Adobe Acrobat Pro 2020 :

Tải phần mềm Acrobat Pro 2020 miễn phí

Lưu ý khi tải và cài đặt Adobe Acrobat Pro 2020 :

+ Trong File tải về có Hình + Video hướng dẫn lấy Pass giải nén.

+ Tắt phần mềm diệt Virus trên Windows 10.

+ Tắt Internet.

+ Giải nén trước khi cài đặt, không cài trực tiếp trên Winrar.

+ Không được Update khi đã kích hoạt bản quyền.

+ Copy File ra ổ C hoặc Desktop mới tiến hành cài đặt.

>> Nếu bạn nào không biết lấy Password ở đâu và giải nén bị lỗi thì nên xem video này : Xem ngay

Các bước cài đặt Adobe Acrobat Pro 2020

Bước 1 : Giải nén file tải về

Bước 2 : Tắt kết nối mạng.

Bước 3 : Chạy file Setup.exe trong thư mục Setup.

Bước 4 : Chọn Use trial or subscription sau đó nhấn Install

Bước 5 : Đợi quá trình cài đặt kết thúc và nhấn Finish

Tiến hành Crack Adobe Acrobat Pro 2020

Bước 1 : Tắt trình diệt virus

Bước 2 : Khởi chạy phần mềm amtemu.v0.9.2-painter.exe với quyền Admin

Tại cửa sổ hiện ra, chọn như hình và nhấn Install.

Chọn file amtlib.dll và nhấn open :

File amtlib.dll nằm trong đường dẫn Program file ( x86 ) >> Adobe >> Acrobat DC >> Acrobat

Cửa sổ hiện ra với thông báo như hình là ok, tắt và thực hiện bước tiếp theo :

Bước 3 : Chạy file adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe

Giải nén và chạy file file adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe với quyền admin.

Khi cửa sổ hiện ra, nhấn Patch :

Thông báo Not found ! Xuất hiện, nhấn yes để tiếp tục Cack.

Tiếp theo, tìm đến file amtlib.dll trong thực mục Acrobat như ở bước 2 và nhấn Open :

Bảng thông báo xuất hiện như hình là đã hoàn thành.

Bước 4 : Ngắt truy cập internet Adobe Acrobat Pro 2020

Thêm New Rules vào Outbout Rules :

Vào Control Panel > System and Security > Windows Defender Firewall > Advanced setting > Outbout Rules.

Click chuột phải vào Outbout Rules và chọn New Rules

Tích vào Program và nhấn Next :

Chọn Browse và tìm file Acrobat trong thư mục cài đặt.

Chọn file Acrobat và nhấn Open.

Tích vào Block connection và nhấn Next.

Tích chọn như hình và nhấn Next.

Đặt tên cho Outbout Rule và nhấn Finish.

Mở ứng dụng Acrobat lên và hoàn thiện cài đặt.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cài đặt và crack phần mềm Adobe Acrobat Pro DC 2020, các bạn nhớ đọc kỹ và xem ảnh để thực hiện đúng.

Chúc thành công !

Xem thêm:

>> Tải và cài đặt Adobe Audition 2019

Nội dung liên quan

Adobe CC 2020 다운로드 및 정품인증 크랙 다운로드

드디어 Adobe CC 2020 프로그램의 크랙이 출시되었으며 기존에 테스트했던 Adobe Photoshop CC 2020 버전과 Adobe illustrator CC 2020 두가지 버전만 테스트 했었는데 이제는 “Adobe 사이트”에서 원하는 프로그램을 모두 다운로드 받아 사용 할 수 있습니다.

뿐만 아니라 기존에 Adobe CC 2019의 크랙이 프로그램 마다 적용해야 하는 불편함과 함께 불안정했던 단점이 있었는데 해당 크랙으로 CC 2020 버전과 CC 2019 두가지 모두 적용됩니다.

Creative Cloud 2019 버전은 출시 된지가 오래되었기 때문에 다시 다운로드 받기 위해서는 포스팅 하단에 참고 사이트를 참고하세요

Adobe CC 2020 다운로드 체험판

현재 최신버전인 CC 2020 버전은 Adobe 사이트에서 바로 다운로드 받아 설치를 할 수 있습니다.

Adobe 사이트 로그인

사이트에 접속 후 우측상단에 “로그인“버튼을 눌러줍니다.

Adobe 가입 및 로그인

기본적으로 구굴 및 페이스북,애플계정으로도 로그인이 가능하며 로그인 없이는 다운로드가 불가능합니다.

Creative Cloud 2020 다운로드

로그인 후에는 Creative Cloud Setup 파일을 다운로드 받기 위한 페이지로 이동합니다.

이 후 해당 파일을 Adobe CC 2020 다운로드 후 설치를 진행합니다.

Creative Cloud가 실행되면 똑같이 “로그인“을 다시 한 다음 설치를 진행합니다.

Adobe CC 2020

이후 Adobe에서 제공하는 수많은 디자인 프로그램을 7일간 사용가능한 체험판으로 다운로드 합니다.

Adobe Photoshop 2020 : 포토샵 데스크탑 및 iPad에서 멋진 이미지, 그래픽, 아트 제작, 편집 및 합성 프로그램

Adobe Lightroom 2020 : 라이트룸 어디에서나 사진 편집, 구성, 보관 및 공유 프로그램

Adobe Illustrator 2020 : 일러스트 벡터 그래픽 및 일러스트레이션

Adobe Indesign 2020 : 인디자인 인쇄 및 디지털 출판을 위한 페이지 디자인 및 레이아웃

Adobe XD : 사용자 경험 디자인, 프로토타이핑 및 공유

Adobe Fresco : 프레스코 어디에서나 자유롭게 드로잉 및 페인팅

Adobe Premiere Rush 2020 : 프리미어 러쉬 어디에서나 온라인 동영상 제작 및 공유

Adobe Premiere Pro 2020 : 프리미어 프로 세련된 영화와 동영상 제작 및 편집

Adobe After Effects 2020 : 에프터 이펙트 영화와 같은 시각 효과 및 모션 그래픽 프로그램

Adobe Dimension 2020 : 디멘젼 브랜드, 제품 이미지 및 패키지 디자인을 위한 사실적인 3D 이미지 제작

Acrobat Pro : PDF : 아크로뱃 프로 문서와 양식 작성, 편집 및 서명

Adobe Dreamweaver : 드림위버 모던한 반응형 웹 사이트 디자인 및 개발

Adobe Animate : 애니메이터 인터랙티브한 애니메이션을 다양한 플랫폼용으로 제작(이전 Flash Professional)

Audition : 오디션 오디오 기록, 믹싱 및 복원

Lightroom Classic : 라이트룸 클래식 데스크탑 기반의 사진 편집

Character Animator : 캐릭터 애니메이션 실시간으로 2D 캐릭터에 애니메이션 적용

Spark : 스파크 그래픽, 웹 페이지, 동영상 스토리를 신속하게 제작

Bridge : 브릿지 중앙에서 크리에이티브 에셋 관리

Media Encoder : 미디어 인코더 신속하게 거의 모든 화면에 맞는 비디오 파일 출력

Incopy : 인 카피 카피라이터 및 편집자와 공동 작업

Prelude : 메타데이터 인제스트, 로깅 및 러프 컷

Substance : 3D 페인팅 및 텍스처링의 업계 표준

Fuse : Photoshop 프로젝트에 사용할 개성 있는 3D 캐릭터 제작 프로그램

설치는 별도의 어려움 없이 진행되며 설치경로는 각각의 운영체제에 아래에 설치됩니다.

Adobe 설치경로 윈도우 64bit : C:\Program Files\Adobe 윈ㄷ우 32bit : C:\Program Files (x86)\Adobe

포토샵 설치 경로 및 언어 다운로드

설치시 설치경로나 언어를 변공하고 싶다면 Crative Cloud에서 설정을 변경 후 설치하세요

Adobe CC 2019, 2020 정품인증 GenP v2.4

크랙을 다운로드 받고 압축을 해제할때는 실시간보호를 잠시 꺼두고 진행하세요

그렇지 않으면 압축을 해제하는 동시에 파일이 삭제될 수 있습니다.

다운로드가 되었다면 보는것과 같이 각각의 크랙파일을 설치할 수 있도록 Adobe CC 2019와 Adobe CC 2020버튼이 존재합니다.

After Effects : 에프터이펙트 Animate : 애니메이트 Audition : 오디션 Bridge : 브릿지 Character Animator : 캐릭터 애니메이터 Dreamweaver : 드림위버 Illustrator : 일러스트 InCopy : 인카피 InDesign : 인디자인 Lightroom : 라이트룸 Lightroom Classic : 라이트룸 클래식 Media Encoder : 미디어 인코더 Photoshop : 포토샵 Prelude : 프렐류드 Premiere Pro : 프리미어 프로 Premiere Rush : 프리미어 러쉬 Acrobat : 아크로뱃 Dimension : 디멘젼 XD : 엑스디 Muse : 뮤즈 Flash Builder : 플래시 빌드 Speed Gread : 스피드 그레이드

각각 정품인증을 하고 싶은 항목을 선택 후 하단에 있는 “알약“버튼을 선택하면 간단하게 “Adobe CC 2020정품인증“이 완료됩니다.

압축암호 문의 답변

Adobe CC 2020 압축파일에는 암호가 없는데 암호가 뜨는분들은 “알집“으로 해제해 보시고 그래도 안된다면 압축암호 해독기 프로그램을 사용해보세요

Adobe CC 2020 설치시 Restart ACC app 문의 답변

기타 문의로 Adboe CC 2020 설치시 아래의 문구로 문의가 많아 추가 답변답니다.

Restart your ACC app manually.

If it fails or you have problems with ‘Sign In’

reboot your computer and ACC will start properly.

해당 문제를 해결하는 방법은 총 3가지로 순차적으로 따라해보세요

첫번째 방법으로 Creative Cloud를 종료합니다.

macOS : Cmd + Q를 누르면 종료됩니다.

누르면 종료됩니다. Windows : Ctrl + W를 누르면 종료됩니다.

누르면 종료됩니다. Creative Cloud 우측상단에 점3개를 선택해 종료

종료가 되었다면 컴퓨터를 재부팅후 설치를 진행합니다.

두번째 방법으로는 Creative Cloud를 재설치합니다.

설치된 Creative Cloud를 삭제합니다. 그리고 Adobe 사이트에서 다시 로그인 후 설치하세요 애플 맥용 macOS : Creative_Cloud_Installer.dmg Windows : Creative_Cloud_Set-Up.exe 이후 다시 실행해서 설치를 진행합니다.

마지막 3번째 방법은 OOBE 폴더의 파일을 모두 삭제하는 방법입니다.

Creative Cloud를 종료합니다.

Windows : C:\Users \<사용자 폴더>\AppData\Local\Adobe\OOBE

맥 Mac OSx : /Users/<사용자 폴더>/Library/Application Support/Adobe/OOBE

해당경로에 있는 OOBE 폴더를 삭제하는것이 아니라 해당폴더 안에 있는 파일을 모두 삭제합니다.

이후 컴퓨터를 다시 재부팅 후 Creative Cloud를 다시 시작 후 Adobe CC 2020 설치를 진행합니다.

Adobe 설치 참고

Adobe 기능 참고

키워드에 대한 정보 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙

다음은 Bing에서 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

아크로벳리더 #크랙 #아크로뱃 #프로 #2020 #크랙 #무설치 #adobe #acrobat #pro #dc #2021 #정품인증


YouTube에서 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 아크로벳리더 크랙 아크로뱃 프로 2020 크랙 무설치 adobe acrobat pro dc 2021 정품인증 | 어도비 아크로뱃 프로 2020 크랙, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  네이버 테일즈 런너 | 테일즈런너 계정 이관에 대하여 인기 답변 업데이트

Leave a Comment