어도비 일러스트 레이터 Cc 2020 | 어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator Cc 2020 Tutorial 257 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “어도비 일러스트 레이터 cc 2020 – 어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.taphoamini.com/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 IB 96 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,629,986회 및 좋아요 39,474개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

어도비 일러스트 레이터 cc 2020 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial – 어도비 일러스트 레이터 cc 2020 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

☞ IB96 채널 은 컴퓨터 프로그램과 스마트폰 IT 모바일 기기 사용법 응용능력 기능 을
알려드리는 교육 채널입니다 _
IB96 채널 영상은 https://www.ib96.com 에서 제공받았습니다
IB96 구독및 멤버쉽 회원 [가입]을 해주시면 좀더 좋은 컨텐츠로 보답하겠습니다
감사합니다

일러스트레이터 cc2020 기능 메뉴 사용법 정말쉽게 배우기
1 일러스트레이터의 기본 작업환경과 기본 사용방법
2 기본 도형툴과 가이드를 이용한 정확한 작업도형툴,룰러
3 펜툴의 사용법과 벡터방식 드로잉의 원리이해 – –
4 패스를 이용한 곡선 생성과 변형및 직접 선택툴로 편집 – –
5 오브젝트의 rotate,scale 및 자르기와 정렬 기능 – –
6 컬러와 관련된 여러가지 기능과 레이어 익히기 컬러 시스템의 이해
7 패스파인더와 쉐입모드 및 종합예제 – –
8 pathfinder 의 이해 pathfinder의 이해 divide를 이용한 예제 – –
9 패스작업을 편하게 도와주는 기능들join,average,offset pass,
10 gradient tool,envelop distort의 여러가지 기능과 symbol library
#일러스트레이터강의 #일러스트기초및실무교육 #illustratorcc2020

어도비 일러스트 레이터 cc 2020 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

일러스트레이터 CC 2020 크랙 무료 다운로드 및 설치, 정품인증 …

어도비 일러스트레이터 CC 2020 버전 소프트웨어 무료 설치하는 방법입니다. 본문 내용을 따라하면 다운로드 및 설치, 실행에 문제가 없습니다.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: eggrank.com

Date Published: 10/7/2021

View: 7897

Adobe illustration CC 2020 다운로드 설치 및 정품인증 후기

이번에 가장 사용빈도가 높은 Adobe Photoshop CC 2020 버전과 Adobe illustration CC 2020 두가지에 대해서 먼저 선행 다운로드 설치 및 정품인증 후기를 남겨보고자 …

+ 더 읽기

Source: yellowit.co.kr

Date Published: 3/4/2022

View: 6280

Tải Adobe Illustrator CC 2020 Full [Đã Test 100%]

Adobe Illustrator CC 2020 là một phần mềm đồ họa Vector chuyên nghiệp cho thiết kế áp phích, thư kinh doanh, menu DVD, danh thiếp, Logo, Baner,…

+ 여기를 클릭

Source: laptopcuxachtay.vn

Date Published: 11/16/2021

View: 7952

Download Adobe Illustrator cc 2020 Miễn Phí [Đã Test 100%]

Download Adobe Illustrator cc 2020 Miễn Phí [Đã Test 100%]. Hiện nay, việc chọn phần mềm phù hợp với cấu hình PC của bạn có lẽ không còn …

+ 여기에 표시

Source: marketingbox.vn

Date Published: 4/24/2022

View: 2075

Tải Adobe Illustrator CC 2020 Full vĩnh viễn Google Drive

Adobe Illustrator CC 2020 là một công cụ mạnh mẽ không thể thiếu đối với dân thiết kế đồ họa. Phần mềm giúp bạn tạo nên logo, hình vẽ, font chữ,… cực kỳ.

+ 여기에 자세히 보기

Source: gofazone.com

Date Published: 12/19/2022

View: 3439

Adobe Illustrator CC 2020 다운로드 및 설치방법 – Magazine A

안녕하세요 미국 어도비 사의 포토샵 CC (Adobe Photoshop)프로그램 소개에 이어,. 일러스트 CC (Adobe Illustrator)프로그램을 소개하고자 합니다.

+ 여기에 보기

Source: magazine-a.tistory.com

Date Published: 4/20/2022

View: 8173

Tải Adobe Illustrator CC 2020 Full Mới Nhất – Link Google Drive

Yêu cầu cấu hình máy tính để cài đặt Adobe Illustrator CC 2020. Bộ xử lý Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64; Microsoft Windows 7 với SP 1 hoặc Windows 10 …

+ 여기에 보기

Source: phanmemshare.com

Date Published: 9/28/2022

View: 6555

주제와 관련된 이미지 어도비 일러스트 레이터 cc 2020

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial
어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial

주제에 대한 기사 평가 어도비 일러스트 레이터 cc 2020

 • Author: IB 96
 • Views: 조회수 3,629,986회
 • Likes: 좋아요 39,474개
 • Date Published: 최초 공개: 2020. 4. 5.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=BZdnT3S-3Ic

일러스트레이터 CC 2020 크랙 무료 다운로드 및 설치, 정품인증 방법

어도비 일러스트레이터 CC 2020 버전 소프트웨어 무료 설치하는 방법입니다. 본문 내용을 따라하면 다운로드 및 설치, 실행에 문제가 없습니다. 본 포스팅을 통해 윈도우용 일러스트레이터 CC 2020 크랙 다운로드 및 설치, 정품인증 방법에 대해 알아보세요.

다른 어도비 CC 2020 제품 설치 및 다운로드 과정이 궁금하신 분들은 해당 게시글을 참고 해주세요.

[윈도우용 어도비 Adobe CC 2020]

포토샵 CC 2020

프리미어 프로 2020

라이트룸 클래식 CC 2020

애프터 이펙트 CC 2020

오디션 CC 2020

※ 주의하세요

컴퓨터프로그램 보호법 제2장 프로그램저작권 제12조에 따르면 아래의 경우에만 사용할 수 있습니다.

교육 목적으로 수업과정에 제공 및 교과용 도서에 게재하기 위한 사용

가정에서 개인적인 목적으로 사용

그 외에 대기업 및 중소기업 등 회사 혹은 공공기관에서 크랙 버전을 사용하면, 민형사상 문제가 생길 수 있으니 정품 소프트웨어를 사용 하시길 바랍니다.

시스템 권장 사항

운영체제 : Windows 10 (64 비트 만 해당)

: Windows 10 (64 비트 만 해당) CPU : 최소 Intel Core 2-Duo / AMD Athlon (Intel Core i3 또는 동급 이상 권장)

: 최소 Intel Core 2-Duo / AMD Athlon (Intel Core i3 또는 동급 이상 권장) 램 : 최소 8GB (16GB RAM 권장)

: 최소 8GB (16GB RAM 권장) GPU : 1GB VRAM (4GB VRAM 권장)

: 1GB VRAM (4GB VRAM 권장) 해상도 : 1024 x 768 (1920 x 1080 권장)

: 1024 x 768 (1920 x 1080 권장) 스토리지 : 2GB 이상의 여유 공간

일러스트레이터 CC 2020 크랙 다운로드

이 웹사이트는 크랙 버전 파일을 직접 공유하지 않습니다. 단지 쉽고 간단하게 파일을 찾고 설치 할 수 있는 방법을 알려드립니다.

일러스트레이터 CC 2020을 무료 다운로드할 수 있는 방법은 아래를 참고하세요.

[링크 : 일러스트레이터 CC 2020 크랙 다운로드 방법]

검색 결과 맨 위에 나오는 게시글로 들어가서, 어도비 일러스트레이터 CC 2020 압축파일을 다운로드 받으세요.

파일(Adobe.Illustrator.2020_24.0.0.328 x64_2) 용량은 2.2GB 정도입니다. 사용자의 인터넷 속도에 따라 다르지만 길지 않은 시간이 소요됩니다.

일러스트레이터 CC 2020 설치

설치에 들어가기 전에 먼저 두가지 해야할 것이 있습니다.

1. 윈도우 디펜더 끄기

백신 프로그램을 사용하고 있거나, 윈도우 디펜더가 활성화 되어 있다면 설치 전에 이런 프로그램을 모두 비활성화 해야 합니다.

자세한 사항은 다음 포스팅을 참고하여 윈도우 디펜더를 끄고, 다시 본 포스팅으로 돌아와주세요.

참고 : 윈도우 디펜더 끄기 3가지 방법

2. 네트워크 연결 끊기

설치를 진행하는 동안에는 네트워크 설정을 잠시 끊어줘야 합니다. 매우 간단하게 진행할 수 있으니 아래를 참고해 주세요.

1. 윈도우 탐색기를 열고 ‘네트워크‘ – ‘속성‘을 클릭 합니다.

네트워크 – 속성

2. 네트워크 및 공유센터에서 ‘어댑터 설정 변경‘을 클릭 합니다.

어댑터 설정 변경

3. 이더넷을 우클릭하고 ‘사용 안 함‘을 클릭 합니다.

이더넷 – 사용 안 함

3. 일러스트레이터 CC 2020 크랙 설치

이제 모든 준비가 끝났습니다.

1. 다운로드 받은 파일의 압축을 풀고 ‘Illustrator.2020_24.0.0.328 x64 (Win) 폴더‘로 갑니다.

Illustrator.2020_24.0.0.328 x64 (Win)

2. ‘Setup 폴더‘로 이동한 후 ‘Set-up‘ 파일을 실행해 줍니다.

Set-up 파일 실행

3. 설치할 ‘언어를 선택‘하고 ‘계속‘ 을 클릭하면 곧바로 설치가 진행됩니다.

언어 선택 및 설치

4. 약 5분 내로 간단하게 설치가 완료되니 조금만 기다리면 됩니다.

설치 완료

바탕화면에서 윈도우 버튼을 누르면 Adobe illustrator 2020 프로그램이 ‘새로 설치됨‘이라고 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.

4. 네트워크 다시 활성화 하기

네트워크 연결 창으로 돌아가서 다시 네트워크를 활성화 시켜주면 인터넷에 연결됩니다.

일러스트레이터 CC 2020 실행

이 파일은 별도의 크랙 파일을 적용할 필요가 없습니다.

설치 완료

실행되는지 확인해보면 문제없이 정상적으로 작동하는 것을 알 수 있습니다.

정품인증 관련해서 아무런 경고 창도 뜨지 않고 사용할 수 있습니다.

위에서 서술했듯이 가정에서 개인적인 용도로만 사용해야 불이익이 없습니다. 회사나 단체에서 상업적인 용도로 크랙 버전을 사용하면 안됩니다.

디자인 전문가가 되고 싶어서 일러스트레이터를 연습 및 공부하려고 하는 학생에게 도움이 되고자 이 포스팅을 작성합니다.

다운로드 방법을 잘 모르겠다면 이메일 주소와 함께 문제점을 댓글로 남겨주세요. 확인 후 답변 드리겠습니다.

도움이 되었다면 본 포스팅을 출처와 함께 공유해 주세요.

다른 어도비 제품 설치 방법 더 보기:

Adobe illustration CC 2020 다운로드 설치 및 정품인증

이번에 출시된 Adobe CC 2020에 대한 문의가 많아서 이번에 가장 사용빈도가 높은 Adobe Photoshop CC 2020 버전과 Adobe illustration CC 2020 두가지에 대해서 먼저 선행 다운로드 설치 및 정품인증 후기를 남겨봅니다.

두 플랫폼 모두 설치방법은 동일하며 포토샵 CC 2020 버전이 궁금하신분은 아래 포스팅을 참고하세요

일러스트 또한 이번 일러스트레이트 CC 2020버전의 경우 Adobe 홈페이지에서 체험판을 다운로드 하기 위해서는 결제를 진행해야 체험판 다운로드가 가능하기 때문에 adobe사이트에서 직접 다운로드받는것이 기존에 비해 편하진 않는거 같습니다.

Adobe illustration CC 2020 다운로드 설치 및 정품인증 후기

하지만 더욱 막강해진 일러스트레이트 기능을 생각한다면 디자이너들은 새로운 버전을 설치하는것이 더 좋지 않을가 생각하며 새로워진 기능들에 대해서는 Adobe 홈페이지를 통해 참고하시길 바랍니다.

Adobe illustration CC 2020 설치방법

일러스트 CC 2020.ISO 용량 2GB

다운로드 한 일러스트 2020버전은 멀티랭귀지로 1.99gb 용량을 차지합니다. ISO파일이기 때문에 알집이 설치되어 있다면 마우스 우클릭 후 가상드라이브에 마운트합니다. 그리고 Set-up.exe파일을 관리자권한으로 설치를 진행합니다.

일러스트 cc 2020 설치

설치시에 기본적인 언어가 한국어로 되어 있으며 영어나 일본어 중국어 프랑스어등 다양한 언어로 설치가 가능합니다. 설치경로는 기본위치에 설치하는 것을 권장하며 계속 버튼을 눌러주면 별다른 진행없이 설치가 진행됩니다. 설치 완료 후 Adobe illustration CC 2020가 실행할것인지 물어봅니다.

Adobe illustration CC 2020 실행 및 정품인증

Adobe 일러스트 CC 2020

별다른 크랙없이도 정상적으로 실행되는것을 볼 수 있으며 기본적으로 제공하는 모든것들이 실행됩니다.

잠깐 사용해 본 결과 현재로서는 정상적으로 정품인증이 된 상태로 자동으로 설치되는것으로 보여집니다.

따로 크랙을 적용을 한게 아니지만 7일 체험판 문구가 뜨지 않아 우선 사용을 해보겠으며 7일 뒤에도 계속 사용가능한지 테스트 해보겠습니다.

우선 설치 완료 후 Adobe Creative Cloud에 로그인항목을 확인 결과 로그인이 되어 있지 않는것을 볼 수 있었습니다.

기존 버전을 설치해본 분이라면 아시듯이 Crative Cloud 로그인 없이는 설치가 진행이 안되는데 비로그인 후 설치가 된것을 보면 아마 이렇게 계속 사용할 수 있지 않을까 생각해봅니다.

일러스트 CC 참고

Adobe CC 구 버전 다운로드 및 설치

Tải Adobe Illustrator CC 2020 Full [Đã Test 100%]

5/5 – (1 bình chọn)

Adobe Illustrator CC 2020 Full Crack là một phần mềm đồ họa mạnh mẽ, hỗ trợ người dùng thiết kế tạo ra những sản phẩm như Logo, Font chữ, hình vẽ,…. đẹp chất lượng. Ở bài viết hôm nay, Laptop Lễ Nghĩa sẽ gửi tới bạn link tải Adobe Illustrator CC 2020 Full Crack kèm hướng dẫn cài đặt phần mềm chi tiết nhất. Cùng theo dõi để tải về sử dụng phần mềm nhé!

Xem thêm: Tải Adobe Illustrator CC 2021 Full Crack

Adobe Illustrator CC 2020:

Adobe Illustrator CC 2020 là một phần mềm đồ họa Vector chuyên nghiệp cho thiết kế áp phích, thư kinh doanh, menu DVD, danh thiếp, Logo, Baner,…. Bên cạnh đó, ở trong một tệp của Adobe Illustrator còn có thể nhóm và bó tối đa 100 bản vẽ lớn khác nhau.

Adobe Illustrator CC 2020 giúp người dùng làm việc được dễ dàng hơn, quá trình thiết kế cũng trở nên nhanh chóng, hiệu suất công việc được tăng cao, tạo nguồn cảm ứng sáng tạo qua việc sử dụng các công cụ hiện đại trong AI 2020 đã được nâng cấp mạnh mẽ.

Người dùng có thể truy cập vào các phần tử mong muốn thông qua các danh sách lựa chọn. Hỗ trợ đọc tất cả các định dạng chính như EPS, FXG, PSD, TIFF, SWF, SVG, DWG, DXF, GIF hoặc JPEG,…

Cấu hình yêu cầu cài đặt Adobe Illustrator CC 2020:

Hệ điều hành: Windows 10 hoặc Windows 8.1

Bộ xử lý(CPU): Intel đa lõi (có hỗ trợ 32/64-bit) hoặc bộ xử lý AMD Athlon 64

RAM: Bộ nhớ RAM tối thiểu 4GB, khuyến nghị sử dụng 16GB

Ổ cứng: Khuyến nghị sử dụng ổ đĩa SSD với 8GB trống để cài đặt phần mềm

GPU: OpenGL 4.x

Tùy chọn nâng cao: Để sử dụng Hiệu suất GPU: Windows của bạn phải có tối thiểu 1 GB VRAM (khuyến nghị 4 GB) và máy tính của bạn phải hỗ trợ OpenGL phiên bản 4.0 trở lên.

Màn hình: Màn hình 1024 x 768 (khuyên dùng 1920 x 1080)

Link tải Adobe Illustrator CC 2020 Full Crack:

Adobe Illustrator CC 2020 Full Crack (Link OneDriver): Tại đây

Adobe Illustrator CC 2020 Full Crack (Link Fshare): Tại đây

Hướng dẫn cài đặt Adobe Illustrator CC 2020:

Để cài đặt phần mềm, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn tải file cài đặt theo đường dẫn mình đã chia sẻ ở trên. Tiến hành giải nén file bằng WinRAR

Bước 2: Tiếp đến, bạn tiến hành Click đúp vào file cài đặt, rồi nhấn OK để tiến hành giải nén bộ cài

Ở đây, bạn chỉ cần chờ trong ít phút để bộ cài tự động giải nén.

Bước 3: Sau khi bạn giải nén xong, một hộp thoại mới sẽ hiện lên. Ở đây, bạn Click vào mục ENG, rồi tích chon theo hình minh họa dưới đây.

Sau đó, bạn nhấn Install để cài đặt các công cụ bổ sung.

Quá trình cài đặt công cụ bổ sung khá lâu, trong quá trình chờ đợi bạn có thể làm công việc khác.

Bước 4: Sau khi bạn cài đặt xong các công cụ bổ sung thành công, bạn sẽ được chuyển tới một giao diện mới.

Ở đây, bạn nhấn Continue để tiến hành cài đặt phần mềm.

Quá trình cài đặt sẽ hiển thị ở góc trên hộp thoại.

Bước 5: Sau khi chạy cài đặt xong. Một thông báo cài đặt thành công, bạn nhấn OK, rồi nhấn Exit để hoàn tất quá trình cài đặt

Giờ đây bạn đã có thể sử dụng ngay phần mềm hoàn toàn miễn phí rồi.

Video hướng dẫn cài đặt Adobe Illustrator CC 2020:

Tính năng nổi bật của Adobe Illustrator CC 2020:

Tất nhiên là trải nghiệm người dùng, hỗ trợ mượt mà và hiệu suất ổn định tốt hơn.

Thêm một số hiệu ứng, quản lý kiểu và chỉnh sửa các ký tự riêng lẻ dễ dàng

Cải thiện hiệu suất khi áp dụng các hiệu ứng nhất định trên hình ảnh giúp công việc thiết kế trở lên tối ưu hơn.

Tối ưu hóa việc khởi động, mở tập tin nhanh hơn và lưu các hoạt động trên các mạng từ xa giúp đồng bộ trên các thiết bị khác.

Công cụ Freeform Gradents có trong AI mang lại tính năng tốt hơn trước

Công cụ Path được cải thiện, trực quan hơn trước và trải nghiệm người dùng phong phú

Cơ chế đọc tệp nâng cao để tránh và khắc phục sự cố khi mở tệp tin.

Thêm hoặc xóa các công cụ để bạn có những công cụ phù hợp nhất

Sửa đổi việc lặp lại văn bản hoặc đối tượng trên nhiều bản vẽ cùng lúc

Hoạt động liền mạch, tối ưu khi di chuyển các đối tượng, layer sang các phần mềm khác như Photoshop, InDesign, XD, Premiere Pro.

Biến các bản vẽ nghệ thuật thành các slide để dễ dàng trình chiếu.

Download Adobe Illustrator cc 2020 Miễn Phí [Đã Test 100%]

Hiện nay, việc chọn phần mềm phù hợp với cấu hình PC của bạn có lẽ không còn quá khó. Điều này là dễ hiểu khi nền công nghiệp về phần mềm được phát triển lên một tầm cao mới từng ngày. Bạn có nhiều lựa chọn như: Adobe Premiere pro cc, Photoshop cc,..Đặc biệt, chúng mình khuyên các bạn nên thử Adobe Illustrator cc 2020.

Đây là phần mềm được tích hợp nhiều tính năng hoàn hảo hơn so với phiên bản cũ 2019. Các tính năng như: thiết kế, pha màu, hút màu,..và nhiều công cụ tuyệt vời mà bất kỳ một designer giỏi nào đều phải cần tới. Tất cả đều có trong AI cc 2020. Sau đây, chúng mình xin gửi các bạn full bộ kiến thức làm quen với phần mềm thiết kế, chỉnh sửa đồ họa tuyệt đỉnh Adobe Illustrator cc 2020 này nhé!

1.Kiến thức cơ bản về phần mềm Adobe Illustrator cc 2020

Adobe Illustrator cc 2020 hay Adobe Illustrator cc phiên bản v24.1. Đây là phần mềm chuyên gia chỉnh sửa, thiết kế đồ họa, logo, biểu mẫu,..Nói chung, bạn có thể làm tất cả công việc liên quan đến chỉnh sửa, thiết kế, sáng tạo đồ họa ở trên phiên bản 2020 này.

1.1 Giao diện nhìn chung

Khi mới khởi động phần mềm, chúng ta thấy được giao diện hoàn toàn mới của Adobe Illustrator cc 2020. Tuy nhiên, giao diện này có phần giống với giao diện của Photoshop. Trên cùng các bạn thấy có thanh menu. Nếu PC của bạn đang dùng thuộc hệ điều hành Mac thì thanh menu sẽ nằm sát trên cùng(bên trên tên của phần mềm). Còn với hệ điều hành Windows, thanh menu của bạn sẽ nằm phía dưới tên của phần mềm.

Xem thêm: Adobe Illustrator cc 2021

Vẫn như thường lệ, sẽ có 2 thanh botton nằm bên trái là Create new và Open cho bạn lựa chọn. Với các công dụng:

– Create new: Tạo file mới để làm việc.

– Open: Mở file có sẵn.

Ở giữa giao diện mở đầu sẽ là hàng loạt các định dạng như:

– A4: kích thước 200 x 297mm

– Postcard: kích thước 197.6 x 101.6 mm

– Web-Large: Sử dụng cho trang webs có kích thước 1920 x 1080 px

– iPhone X: Kích thước của iPhone X ( 1125 x 2436 px)

– HDV/HDTV 1080: Màn hình TV 1920 x 1080 px

– Custom Size: Tùy chỉnh bất kỳ kích thước nào mà người dùng muốn.

Bên dưới là công cụ Recent hỗ trợ bạn mở các bản chỉnh sửa đã làm việc trước đó. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Adobe Illustrator cc 2020 thì trong giao diện chính giữa sẽ không hiện công cụ này nhé!

1.2 Giao diện làm việc chính của Adobe Illustrator cc 2020

Khi bạn click vào bất kỳ định dạng làm việc nào, giao diện làm việc chính của Adobe Illustrator cc 2020 sẽ hiện ra. Trên cùng vẫn là thanh menu chứa tất cả các lệnh mà chúng ta cần sử dụng trong quá trình làm việc. Cụ thể các lệnh và công dụng của nó như sau:

– File: Gồm tất cả các thao tác tạo mới, mở hay lưu tệp.

– Edit: Hỗ trợ người dùng chỉnh sửa file đang trong quá trình làm việc. Gồm các lệnh nhỏ như Undo, Redo, Copy, Paste,..

– Object: Lưu các đối tượng bạn cần sử dụng.

– Type: Những lệnh liên quan đến chỉnh sửa biểu mẫu, chữ logo,..

– Select: Lệnh liên quan đến vùng được chọn.

– Effect: Hiệu ứng chỉnh sửa

– View: Chế độ hiển thị. Ở Adobe Illustrator cc 2020 sẽ có nhiều chế độ hiển thị hơn so với Photoshop. Đây có lẽ là một điểm cộng dành cho phần mềm này.

– Window: Cửa sổ làm việc. Hỗ trợ người dùng sắp xếp các cửa sổ làm việc được tuần tự, linh hoạt hơn, Tạo nên hiệu suất công việc cao.

– Help: Hỗ trợ các bạn về báo lỗi phần mềm cho nhà sản xuất Adobe. Bạn có thể sử dụng nếu thấy phần mềm đang sử dụng có bất kỳ vấn đề gì.

Bên trái và bên phải màn hình giao diện là việc chính có hiển thị nhiều công cụ. Trong quá trình làm việc, bạn nên mở toàn bộ các thanh công cụ để hiển thị toàn bộ số lượng công cụ. Như vậy, quá trình làm việc sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

2. Làm quen với các tính năng của Adobe Illustrator cc 2020

Adobe Illustrator cc 2020 sở hữu nhiều tính năng tiện ích. Bạn có thể tham khảo thông tin các tính năng phổ biến sau:

2.1 Cách tạo, mở và lưu file

Ở ĐÂY

Người dùng có thể tạo và mở file mới bằng 2 cách:

– Cách 1: Ở giao diện chung bên trái, bạn click vào Create new.

– Cách 2: Trên thanh menu bạn chọn lệnh File-> New ( Ctrl + N)

Sau đó, màn hình sẽ hiện giao diện làm việc ban đầu cho bạn với các lệnh như:

– Recent: Lệnh này hiển thị những kích thước file bạn đã tạo trước đó.

– Saved: Tab đã lưu. Nó là những kích thước file bạn đã tạo ra và lưu lại.

– Adobe sẽ tạo cho bạn một số Templates sẵn phù hợp với từng định dạng như: Mobile, Web, Print, Film & Video, Art & Illustration. Những biểu mẫu có sẵn đều có liên kết với Adobe Stock.

Bạn nhớ thay đổi tên file, kích thước, đơn vị… ở lệnh Preset Details bên trái trước khi đi vào quá trình chỉnh sửa nhé!

Để lưu file, bạn click vào lệnh File trên thanh menu. Ở đây có chứa rất nhiều thao tác lưu file khác nhau. Có thể kể đến như: Save, Save As, save a copy,..Đối với phiên bản Adobe Illustrator cc 2020, thao tác lưu file có thể nói là được nâng cấp hơn so với trước kia. Người dùng có thêm nhiều thao tác lưu file hơn giúp thuận tiện trong quá trình làm việc.

2.2 Công cụ Artboards

Đây là tính năng tạo nhiều bản file trong Adobe Illustrator cc 2020. Bạn có thể hiểu nôm na sẽ là số trang giấy bạn tạo ra y như trong Word. Bạn có thể làm việc cùng lúc với từng cái artboards một. Thông thường người dùng sẽ sử dụng công cụ Artboards trong những trường hợp sau:

– Tại file thiết kế có nhiều trang. Ví dụ như file PDF, một quyển sách có ít trang,..

– Thiết kế một bộ banner để quảng cáo trên các trang mạng xã hội như facebook, instagram, google,..Trong một bộ banner như thế sẽ bao gồm nhiều trang có kích thước khác nhau. Mỗi một kích thước khác nhau, người dùng có thể đặt vào từng cái artboards một để có thể quản lý thiết kế dễ dàng hơn.

– Thiết kế giao diện điện thoại.

2.3 Hiệu chỉnh vùng nhìn khi làm việc

Đây là tính năng giúp bạn phóng to, thu nhỏ vùng nhìn trên các đối tượng tùy chọn. Để zoom to hoặc thu nhỏ bạn sử dụng công cụ Zoom tool của thanh công cụ bên trái. Hoặc bạn có thể dùng tổ hợp Ctrl + hoặc Ctrl – để điều chỉnh zoom out/in.

Người dùng có thể check màu thực tế khi in ra bằng công cụ Overprint Preview trong lệnh View. Việc này rất thuận tiện cho designer khi làm việc.

2.4 Biến dạng đối tượng trong Adobe Illustrator cc 2020

Đây là công cụ được nhiều người dùng sử dụng nhất trong Adobe Illustrator cc 2020 để tạo ra những hình ảnh sáng tạo. Bạn có thể biến dạng một hình tròn thành hình ngôi sao chẳng hạn. Thay vì sử dụng Pen tool như các phiên bản trước. Ở phiên bản Adobe Illustrator cc 2020 này, bạn có thể tham khảo một số cách linh hoạt hơn sau đây:

– Bạn chọn đối tượng cần biến dạng -> Click Effect-> Distort & Transform. Tới đây sẽ hiển thị nhiều thao tác biến dạng. Bạn có thể chọn Free distort nết muốn biến dạng tự do tùy theo căn chỉnh. Tuy nhiên, theo chúng mình thì công cụ Pucker & Bloat sẽ mạnh hơn. Giao diện công cụ này tuy đơn giản nhưng rất mạnh mẽ.

– Vào Windows -> Appearance -> Pucker & Bloat.

– Tạo hiệu ứng Roughen qua các bước Effect -> Distort & Transform -> Roughen. Đây là hiệu ứng làm biến dạng theo các roughen phù hợp.

– Transform…:Tăng, giảm kích thước.

– Tweak: biến dạng ngẫu nhiên.

– Twist: Biến dạng theo dạng xoáy.

– Zig Zag: Biến dạng gợn sóng.

3. Cấu hình tương thích Adobe Illustrator cc 2020

Yêu cầu cấu hình Tương thích tối thiểu Hệ điều hành Windows 8.1/10 (Khuyến nghị sử dụng bản 1809, 1903 trở lên. Bộ xử lý Intel đa lõi ( 32 hoặc 64 bit) / AMD Athlon 64 bit RAM 4 GB ( khuyến nghị sử dụng 8GB trở lên) Đĩa cứng Tối thiểu sử dụng ổ đĩa SSD( 8GB) Phân giải màn hình 1024 x 768 px ( khuyến nghị từ 1920 x 1080 px trở lên) GPU Tối thiểu 1GB VRAM với phiên bản Opengl 4.x

Adobe Illustrator cc 2020 là phiên bản hoàn hảo trợ giúp bạn trong công việc thiết kế, chỉnh sửa. Vậy nên lựa chọn phiên bản này để sử dụng là rất thông minh. Bạn tham khảo bài viết trên và đưa ra lựa chọn phù hợp nhé!

Hướng Dẫn Tải Và cài đặt adobe illustrator cc 2020 Full Miễn Phí Mới Nhất

Link google driver tải: https://drive.google.com/file/d/1sGI-_LPtkSzd6qepTULj30V6tloKqYsm/view?usp=sharing

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT

==============================================

Tác giá: mọi câu hỏi liên quan về

Adobe Illustrator CC 2020 다운로드 및 설치방법

728×90

반응형

안녕하세요 미국 어도비 사의 포토샵 CC (Adobe Photoshop)프로그램 소개에 이어,

일러스트 CC (Adobe Illustrator)프로그램을 소개하고자 합니다.

어도비 일러스트레이터(Adobe Illustrator)는 컴퓨터로 3D가 아닌 2D그래픽 디자인을 그리는 벡터방식의 프로그램입니다.

일러스트레이터는 비교적 용량도 작고, 수정도 용이하기때문에 많은 디자이너들이 애용하는 프로그램중 하나입니다.

(*포토샵은 주로 이미지를 수정하고 합성하는 용도라면, 일러스트레이터는 도화지에 그림을 그리는 프로그램이라고 생각하시면됩니다.)

어도비 일러스트레이터는 미국의 어도비 사가 개발하였으며, 로고 디자인과 캐릭터, 패키지, 포스터, 편집, 리플렛 등

다양한 그래픽 디자인을 작업할 수 있는 프로그램입니다.

따라서 로고나 캐릭터, 패키지, 포스터, 편집, 리플렛 디자인외에 영상 디자인이나,

제품 디자인, 주얼리 디자인 등 기타 여러가지 작업을 할 때 기본적으로 익혀두면 좋은 프로그램 중 하나이며,

다양한 계통의 디자이너들이 기본적으로 배우는 프로그램 중 하나입니다.

가장 최근 버전일 수록 좋은 기능들이 많이 들어있죠,

Illustrator CC 2020를 다운로드 하시고싶은 분들을 위해 관련 내용을 정리해보았습니다.

위와 같이 굉장히 다양한 작업들을 해낼 수 있습니다.

덕분에 비 디자이너들도 각종 보고서와 과제, ppt 등에 더 좋은 아이콘과 표지, 레이아웃을 만들기 위해

일러스트를 사용하여 작업을 하기도합니다.

일러스트에 작업된 작업물은 편하게 microsoft사의 powerpoint 등에 옮겨서 작업하실 수도있습니다.

영상 디자인, 포스터 디자인, 3D 제품 디자인, 주얼리 디자인 등 다양한 분야의 디자이너들이 굉장히 애정하는 프로그램입니다.

너무 기능이 많아서 처음엔 낯설고 배우기 어려울지 몰라도, 알고나면 사실 굉장히 단순하고 편리하다는 것을 알게되실겁니다.

다른 프로그램을 사용할 수 없다는 얘기가 나올정도로 굉장히 유용한 기능들이 많기 때문에,

오늘 한 번 다운로드 받으셔서 일러스트레이터의 매력에 푹 빠져보세요.

특히 CC는 이전 CS6 등 이전 버전과 달리 아이콘 등이 간략해졌고,

대부분의 작업들이 아이콘을 누르지않고, 아트보드 내에서 해결이 가능하도록 굉장히 편리해졌습니다.

(사실 이 부분때문에 기존 CS3, CS4,CS5,CS6 를 사용하시는 분들에게는 많이 낯설 수 있지만,

우린 또 적응의 동물이니깐요 ㅎㅎ 금방 적응하고 편리하게 사용하실 수 있으리라 생각됩니다)

어도비 일러스트레이터 CC 2020을 설치하기 위해서는 Adobe Creative Cloud 를 설치해야 됩니다.

Adobe Creative Cloud는 Illustrator 뿐 아니라

Photoshop, Indesign, Premier, XD, Adobe Stock, Lightroom

After Effects, Acrobat Pro, Bridge 등을 다운로드 및 설치 가능합니다.

1. 아래 사이트에 접속합니다.

creativecloud.adobe.com/apps/download/creative-cloud

728×90

2. 사이트에 들어가게 되면 자동으로 다운로드가 됩니다. (MAC기준)

* Windows를 사용하는 경우 다운로드한 파일을 저장하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

macOS를 사용하는 경우 다운로드를 허용할 것인지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다.

macOS: Creative_Cloud_Installer.dmg

Windows: Creative_Cloud_Set-Up.exe

반응형

3. 다운로드 후 아래와 같은 아이콘이 뜨게 되는데, 설치하시면 됩니다.

(빨간 박스를 더블클릭!)

3. 그다음 설치를 위해서는 로그인을 해야 하는데,

혹시 구글이나 페이스북, 애플 계정이 있으시면 로그인을 편리하게 하실 수 있습니다.

4. 로그인 후에는 크리에이티브 클라우드 앱을 설치할 수 있습니다.

보통 5~10분 이내에 설치가 완료됩니다.

5. 크리에이티브 클라우드 데스크탑이 실행되면, 일러스트레이터를 다운받으실 수 있습니다.

이 외에도 어도비 사의 기타 프로그램들도 사용 가능합니다.

*시험사용(체험판)으로 다운받으신 후, 무료로 7일간 정품과 동일한 기능으로 사용하실 수 있습니다.

6. 설치가 완료가 되었다면 아래와 같이 일러스트레이터 프로그램을 사용하실 수 있습니다.

7. 라이센스는 아래 링크 참고 부탁드립니다.

bit.ly/3ruD0tG

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

728×90

반응형

Tải Adobe Illustrator CC 2020 Full Mới Nhất

Adobe Illustrator 2020 là sản phẩm của hãng phần mềm nổi tiếng Adobe System. AI 2020 là phần mềm đồ họa vector chuyên nghiệp không thể thiếu đối với bất kỳ một Designer nào. Các ứng dụng trong phần mềm để tạo ra các sản phẩm từ thiết kế logo, thiết kế banner đến background quảng cáo, chương trình, các yếu tố hoạt họa,… Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm Adobe Illustrator CC 2020 Mới Nhất này nhé.

Yêu cầu cấu hình máy tính để cài đặt Adobe Illustrator CC 2020

Bộ xử lý Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64

Microsoft Windows 7 với SP 1 hoặc Windows 10

RAM 8 GB (khuyên dùng 16 GB)

2 GB không gian đĩa cứng có sẵn để cài đặt; không gian trống bổ sung cần thiết trong quá trình cài đặt (không thể cài đặt trên các thiết bị lưu trữ flash rời)

Màn hình 1024 x 768 (khuyên dùng 1920 x 1080)

GPU: Windows của bạn phải có tối thiểu 1 GB VRAM (khuyến nghị 4 GB) và máy tính của bạn phải hỗ trợ OpenGL phiên bản 4.0 trở lên.

Hướng dẫn tải và cài đặt Adobe Illustrator CC 2020 mới nhất

Đầu tiên, bạn vào link Google Drive dưới đây để tải phần mềm Adobe Illustrator CC 2020 về nhé.

Download Adobe Illustrator CC 2020 64 bit

Lưu ý: Bạn nên ngắt hết kết nối mạng internet trước khi cài đặt, tắt toàn bộ các phần mềm diệt vi rút và phần mềm Windows Defender, tắt tường lửa của win. Nếu không bạn có thể gặp thông báo lỗi như hình bên dưới. Tham khảo cách tắt Windows Defender trên Win 7, Win 10

Sau khi tải phần mềm về, bạn dùng WinRaR để giải nén.

Sau khi giải nén thành công, bạn bấm chuột phải vào file cài đặt và chọn chế độ “Run as administrator”.

Bạn chọn OK.

Bạn đợi trong ít phút để phần mềm sao chép các file cần thiết.

Bạn bỏ tích ở ô Install hi.ru as homepage và chọn Install.

Bạn chọn Continue.

Phần mềm sẽ tiến hành cài đặt trong vòng ít phút.

Khi phần mềm cài đặt xong, bạn chọn Exit.

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công rồi đấy.

Nếu lúc mở bạn gặp lỗi chỉ hiện ở màn hình chờ mà không vô được phần mềm thì bạn khắc phục như sau nhé:

Bật lại kết nối mạng

Bật lại Windows Defender.

Mở lại phần mềm.

Hướng dẫn khắc phục các lỗi thường gặp ở Adobe Illustrator CC 2020

Khắc phục lỗi can’t open the illustrator

Cách 1: Đầu tiên, bạn mở phần mềm illustrator lên vào file >> open >> chọn file bạn muốn mở. Nó cho phép bạn mở ra 1 file làm việc có sẳn.

Cách 2: Khi bạn mở trực tiếp file làm illustrator phải bật lên to bằng hoặc gần bằng màng hinh của bạn. Nhưng nó chỉ hiện lên rất là bé, đây là lí do khiến bạn gặp lỗi can’t open the illustration .

Ta sẽ xử lý vấn đề này như sau:

Bước 1: bạn để chuột vào góc kéo và mở rộng vùng làm việc của mình ra. Lúc này illustrator sẽ cho bạn mở trực tiếp file làm việc của mình .

Bước 2: Bạn chỉ cần vào nơi để file và mở lên như bình thường.

Như vậy là bạn đã hoàn tất các bước tải và cài đặt Adobe Illustrator CC 2020 rồi đấy. Nếu trong quá trình thực hiện bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào thì hãy bình luận phía dưới bài viết nhé. Chúc bạn thành công!

키워드에 대한 정보 어도비 일러스트 레이터 cc 2020

다음은 Bing에서 어도비 일러스트 레이터 cc 2020 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  물리 2 갤러리 | 물리학2 얼마나 어려울까? | 스튜디오 샤 상위 177개 답변
See also  남자 친구 크기 작아 | 여자들은 절대 모르는 우리나라 평균 크기 【닥터조물주 꽈추형 1부】 답을 믿으세요

See also  대전 날씨 내일 | [대전Mbc뉴스]오늘의 날씨 및 주간날씨 26 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial

 • 일러스트레이터
 • 어도비일러스트
 • 일러스트교육
 • 일러스트프로그램
 • 일러스트강좌
 • 일러스트강의
 • 일러스트레이터교육
 • 일러스트레이터기초
 • illust
 • illustrator

어도비 #일러스트레이터의 #기초부터 #실무사용에 #모든 #기능 #3시간에 #익히기 #일러스트 #프로그램 #배우기 #Adobe #Illustrator #CC #2020 #tutorial


YouTube에서 어도비 일러스트 레이터 cc 2020 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 어도비 일러스트레이터의 기초부터 실무사용에 모든 기능 3시간에 익히기 일러스트 프로그램 배우기 Adobe Illustrator CC 2020 tutorial | 어도비 일러스트 레이터 cc 2020, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment